Goirle voorbereid op de toekomst

Strategische heroriëntatie

De gemeente Goirle gaat aan de slag met een strategische heroriëntatie. Parallel aan de
begrotingsbehandeling wil de raad de discussie op hoofdlijnen over deze heroriëntatie voeren.
Hierin wordt de koers en ontwikkelrichting van de gemeente besproken. Op deze manier wil de
gemeente een structurele oplossing vinden voor de steeds terugkerende tekorten die op termijn
zelfs dreigen toe te nemen.


Wethouder Johan Swaans: “De afgelopen jaren hebben we flink in onze spaarpot moeten tasten. Als
we nu niks doen, komt de bodem in zicht. Door nu na te denken over onze toekomst, bereiden we ons
voor om financieel weer in balans te komen. Er zijn echter nog veel majeure onzekerheden in
toekomstige inkomsten en uitgaven. Daarom zorgen we dat we op het ergste zijn voorbereid, alleen
op die manier blijven we regie voeren’.
Niks doen is geen optie
De afgelopen jaren gaf de gemeente meer geld uit dan dat ze had. Dit werd opgevangen met geld uit
de Algemene Weerstand Reserve (AWR). Ondanks een aantal opeenvolgende bezuinigingsrondes
bleef inzet van deze buffer noodzakelijk. Niks doen is geen optie, dan blijft de gemeente de komende
jaren meer geld uitgeven dan dat ze heeft. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten wordt ook
alleen maar groter. Dit komt onder andere door:
• Het hoge ambitieniveau van de gemeente Goirle in combinatie met het ontbreken van een
langjarig financiële doorvertaling van deze ambities;
• Het ontbreken van financiële grip en evenwicht in het sociaal domein
(jeugd/wmo/participatie) inclusief het ontbreken van compensatie voor de tekorten van het
jeugdstelsel;
• De herverdeling van het gemeentefonds;
• De effecten van de coronacrisis.
Keuzes
Dit betekent dat uiteindelijk ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden waarbij getoetst wordt of
‘wat de gemeente wil zijn’ passend te maken is bij ‘wat de gemeente kan zijn’. De denkrichtingen
daarbij worden in scenariovorm besproken in de strategische heroriëntatie. Daarbij worden de
toekomstige taken en ambities, de daaruit voortkomende beleidskeuzes én de daarbij behorende
inkomsten en uitgaven met elkaar in een stabiel evenwicht gebracht. In het najaar spreekt de raad op
hoofdlijnen over de denkrichtingen. Uiteindelijk moet de invulling van de daarna te maken keuzes
een plek krijgen in de begroting van 2023 en verder.


Wethouder Tess van de Wiel: “Met deze heroriëntatie zetten we de juiste stappen om weer in balans
te komen. Balans tussen beleidskeuzes, ambities, inkomsten en uitgaven. Door nu al na te denken over
toekomstscenario’s benutten we de tijd om geleidelijk naar een nieuw stabiel evenwicht toe te groeien.
De keuzes van vandaag beïnvloeden immers de toekomst”.

Gemeente Goirle Gemeente Goirle