Goirle maakt zich sterk: de grens is bereikt

Het college van burgemeester en wethouders van Goirle stuurde vorige week een brandbrief naar Den Haag. Hierin uitte het grote zorgen over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds. Op basis van het voorlopige verdeelmodel voorziet de gemeente een vermindering van haar inkomsten van het rijk van € 360.000 in 2023. Deze korting loopt op tot € 2 miljoen per jaar in de volgende jaren.

 

“Deze ontwikkeling heeft een grote impact op de gemeente. Dit slaat een zodanig gat in de financiën dat dit zonder meer nog meer gevolgen heeft voor onze voorzieningen”, aldus burgemeester Mark van Stappershoef. “Daarmee is voor Goirle de grens bereikt: in een doenerig dorp met een actieve gemeenschap, waar het goed toeven is mogen onze inwoners op ons rekenen; rekenen op een lokale overheid die inwoners in hun bijdragen en initiatieven kan ondersteunen en niet steeds genoodzaakt wordt tot bezuinigen. Daarom vraagt Goirle nu met deze brandbrief aandacht, steun en om passende maatregelen voor de onevenredig grote en maatschappelijke impact die de herverdeling met zich meebrengt.”

 

Fors nadeel uit herverdeling gemeentefonds
Het systeem waarmee het rijk geld over gemeenten verdeelt is verouderd en aan vernieuwing toe. Na de introductie van het voorlopige verdeelmodel werd duidelijk wat de voorlopige financiële gevolgen per gemeente zijn. Goirle is één van de gemeenten die het zwaarst getroffen wordt. Zolang de herverdeling nog niet zeker is, doet Goirle er alles aan om de financiële impact te verminderen en te verzachten, zowel met individuele acties als een gezamenlijke lobby in regionaal verband. Daarin staan we niet alleen: in het hele land en ook bij de adviesorganen van het ministerie zijn er nog vraagtekens bij de onderbouwing en uitkomsten van het verdeelmodel.  

Voortdurende tekorten uit de decentralisaties
Naast de omvangrijke korting op de algemene uitkering moet Goirle tot nu toe ook al de jaarlijkse tekorten op het gebied van de jeugdzorg en Wmo zelfstandig zien op te vangen. In 2015 droeg het rijk deze taken, met minder geld, over aan gemeenten. Dit zorgde de afgelopen jaren voor grote tekorten in de jaarrekening en een uitholling van onze reserves. Daarom bezuinigden we in 2020 en 2021 al flink en stelden we onze ambities bij of uit. Ook bezuinigden we op voorzieningen en verhoogden we de onroerende zaakbelasting. Recentelijk heeft het kabinet voor 2021 € 613 miljoen extra beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Daarmee is het lek niet gedicht: structurele compensatie vanuit het rijk blijft vooralsnog uit en is aan een nieuw kabinet. Nog onzeker is of, en zo ja, in welke mate én onder welke aanvullende voorwaarden vanuit het rijk, compensatie volgt.

 

Gemeente Goirle Gemeente Goirle