College komt met dekkingsvoorstel begrotingstekort

Vandaag bood het college van burgemeester en wethouders het dekkingsvoorstel voor het begrotingstekort aan de gemeenteraad aan. Dit voorstel kwam tot stand met nauwe betrokkenheid van raad, inwoners en gemeentelijke organisatie. In het voorstel staan maatregelen om € 1.921.000 te bezuinigen voor een sluitende begroting in 2023. Het voorstel wordt besproken tijdens de beeldvormende raadsvergadering op 22 oktober.

De opgave voor de bezuinigingen voor de gemeente Goirle is groot. Dit betekent dat we er niet aan ontkomen om lastige en pijnlijke beslissingen te moeten nemen. De basis voor deze opdracht is dat het college wil dat onze voorzieningen in samenhang op peil zijn. Samen met inwoners en de organisatie zochten we naar bezuinigingsopties. Onze uitgangspunten hierbij waren de kaders die inwoners en de raad ons meegaven. Met dit voorstel denken wij robuuste keuzes aan de gemeenteraad aan te reiken, aldus wethouder financiën Johan Swaans.
Inwoners werden gevraagd om op 14 september tijdens de ‘Héé denk mee’-sessie na te denken over de begroting en hun ideeën hierover te delen. Daarnaast bracht de gemeentelijke organisatie per thema alle mogelijke bezuinigingsopties in beeld.
Uitgangspunt is ‘samenhang’, waarbij samenwerking, efficiëntie en elkaar versterken centraal staan. Daarnaast moet de gemeente kritisch zijn over de reikwijdte van haar opdracht. Waar ligt een verantwoordelijkheid van de gemeente en dragen we financieel bij en waar moeten de gebruikers zelf de financiële lasten dragen. Dit alles bij elkaar is de basis geweest waarop het college de voorstellen doet.
Basis bezuinigingspakket & bezuinigingen op thema
De tekorten in de aankomende jaren moeten worden gedekt uit de Algemene Weerstands Reserve (AWR) of uit eventuele éénmalige besparingen of opbrengsten. Om tot een sluitende begroting te komen in 2023 is een bedrag van € 1.921.000 nodig. Deze opgave is zodanig van omvang dat een aantal grootschalige basismaatregelen noodzakelijk is:
- Het verhogen van de onroerend zaakbelasting, de OZB, met 20%;
- Besparing op de gemeentelijke organisatie;
- Het stoppen met taken die niet bij de gemeente horen.
Daarnaast is per thema een bedrag aan bezuinigingen voorgesteld. De uitkomsten van de “Héé denk mee” bijeenkomst met de inwoners en de enquête zijn hierin meegenomen.
Dekkingsvoorstel 2020-2023
Op basis van deze bezuinigingen, heeft het college nu een dekkingsvoorstel gemaakt voor de meerjarenbegroting 2020-2023. In 2020 is er nog een fors tekort op de begroting dat gedekt moet worden uit de Algemene Weerstands Reserve (AWR). Dit tekort is zo hoog omdat er voor de jeugdzorg extra onverwachte kosten zijn ingeboekt.
Toekomst Onder andere opties als parkeerbelasting, het privatiseren van sportvelden en -hallen en het realiseren van opbrengsten vanuit zonneparken en of windmolens wordt actief onderzocht en waar mogelijk voorbereid. Zo wordt het tekort dat uit de AWR gedekt moet worden verminderd en wordt de gemeente voorbereid op onder andere de extra kapitaallasten na de bouw van het Mill Hill en kosten vanuit de invoering van de regionale energiestrategie. Deze opbrengsten kunnen echter pas worden meegerekend na 2023.
Behandeling door de gemeenteraad
Dit dekkingsvoorstel is tot stand gekomen nadat de raad de voorgestelde voorjaarnota van het college alleen ter kennisname heeft aangenomen. Het college biedt het dekkingsvoorstel donderdag 10 oktober aan de gemeenteraad aan. Deze wordt besproken tijdens de beeldvormende vergadering op 22 oktober. U leest het volledige dekkingsvoorstel op www.goirle.nl/financien. De raad neemt de ideeën van de ‘Héé denk mee’-sessie mee als kader voor de besluitvorming over het dekkingsvoorstel voor de meerjarenbegroting. Tijdens de vergadering kunnen inwoners hun mening geven over de keuzes waar de gemeenteraad voor staat. Dit kan ook vooraf door dit voor 22 oktober te melden bij de griffie via (013) 5310 610 of via gemeenteraad@goirle.nl. Het besluit over dit dekkingsvoorstel wordt genomen op 12 november.

Gemeentehuis1 Gemeentehuis1