Doordachte voorjaarsnota straalt vertrouwen uit

College gemeente Goirle presenteert voorjaarsnota aan raad

’Het gaat goed in Goirle’. Met deze openingszin begint het college de Voorjaarsnota 2017, de opmaat naar de gemeentebegroting die de raad later dit jaar vaststelt. Het college ziet positieve ontwikkelingen: de economie herstelt, de vrijetijdssector ontwikkelt zich, de huizenbouwprogramma’s lopen goed en Goirle groeit, als een van de weinige gemeenten. Toch geeft het college ook een waarschuwing af: om de begroting de komende jaren sluitend te houden, ontkomt ook Goirle niet aan bezuinigingen.

 

Ambities en nieuwe ontwikkelingen

In de voorjaarsnota laat het college zien met welke beleidsintensiveringen zij de ambities uit het bestuursakkoord en het collegeprogramma wil realiseren. Het college geeft ook aan dat niet alleen de eigen ambities om een antwoord vragen; zij ziet het als een morele plicht en noodzaak om een bijdrage te leveren aan het landelijke vraagstuk van vluchtelingen en vergunninghouders.

 

De ambities hebben betrekking op de vier programma’s van de gemeente: bestuur, openbare orde en veiligheid, ruimte en sociaal domein. Het college blijft de dienstverlening aan de burgers verbeteren. Op het terrein van veiligheid wil het college doorgaan met de integrale aanpak van de criminaliteit. Voor duurzaamheid is er aandacht in plannen voor energiezuinige straatverlichting en woningen. De samenwerking tussen gemeente en bedrijven wordt versterkt, het concept voor citymarketing wordt uitgewerkt. Binnen het sociaal domein is de gemeente er in geslaagd alle nieuwe taken die het rijk heeft overgeheveld uit te voeren binnen het beschikbare budget. Wel worden alle inkomsten en uitgaven verder in beeld gebracht. Het college zet in op goede toeleiding naar de arbeidsmarkt, maar sluit een toenemend beroep op bijstand niet uit.

 

De voorjaarsnota vraagt verder aandacht voor de urgente opgave om vluchtelingen of vergunninghouders opvang, huisvesting en integratiemogelijkheden aan te bieden. De concrete vertaling van die opgave is terug te vinden in alle programma’s.

 

Begroting

Het college wenst een meerjarenbegroting voor te leggen aan de raad, waarbij ook het laatste jaar sluitend is. Dat is gelukt. Duidelijk is wel dat een sluitende begroting voor de komende jaren vraagt om bezuinigingen. Voor 2017 gaat het om ruim een half miljoen euro; het bedrag loopt in 2018 verder op naar bijna een miljoen euro. Het college biedt in de voorjaarsnota bezuinigingsvoorstellen aan, die passen binnen een afwegingskader waarbij zij ook inwoners betrokken heeft. Heel bewust heeft het college nu gekozen voor een document dat meer richtinggevend en minder financieel van aard is. In de komende maanden worden de voorgestelde maatregelen financieel vertaald in een conceptbegroting voor 2017. De raad maakt een definitieve keuze in november, als hij de begroting vaststelt.

Gemeentebericht Gemeentebericht